Warning: mysql_real_escape_string(): Access denied for user 'UNKNOWN_USER'@'localhost' (using password: NO) in /wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1191

Warning: mysql_real_escape_string(): A link to the server could not be established in /wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1191

Warning: mysql_real_escape_string(): Access denied for user 'UNKNOWN_USER'@'localhost' (using password: NO) in /wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1194

Warning: mysql_real_escape_string(): A link to the server could not be established in /wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1194

Warning: mysql_real_escape_string(): Access denied for user 'UNKNOWN_USER'@'localhost' (using password: NO) in /wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1197

Warning: mysql_real_escape_string(): A link to the server could not be established in /wp-content/plugins/statpress/statpress.php on line 1197
Statut | Stowarzyszenie Patriotyczno-Lewicowe "POMOST"

Statut

STATUT
STOWARZYSZENIA PATRIOTYCZNO-LEWICOWEGO „POMOST”

(tekst jednolity według stanu na dzień 19.02.2014 r.)

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

1. Stowarzyszenie Patriotyczno-Lewicowe „Pomost”, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest zrzeszeniem osób chcących realizować cele, o których mowa w Rozdziale II.

2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej SPLP.

§ 2

1. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
3. Stowarzyszenie działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 2001 nr 79, poz. 855, ze zm.) oraz niniejszego statutu.

§ 3

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla realizowania celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić swoją działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Toruń

§ 4

Stowarzyszenie używa pieczęci i odznak zgodnie z przepisami wewnętrznymi, według wzorów zatwierdzonych przez Zarząd.

§ 5

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
2. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników oraz zlecać wykonanie określonych zadań osobom, które do niego nie przynależą.

§ 6

Stowarzyszenie może współpracować i należeć do krajowych, europejskich i ogólnoświatowych organizacji o tożsamym lub podobnym zakresie działania, jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczypospolita jest stroną. Warunkiem przynależności do organizacji jest zgodność jej celów z celami statutowymi Stowarzyszenia. Członkostwo w organizacji nie może ograniczać praw członków Stowarzyszenia.

Rozdział II
Misja, cele i sposoby działania

§ 7

Misją Stowarzyszenia jest popularyzowanie dorobku i tradycji polskiej patriotycznej myśli lewicowej, propagowanie zasady neutralności światopoglądowej państwa, budowa społeczeństwa obywatelskiego, upowszechnianie prawdy historycznej, działanie na rzecz wartości, które prowadzą do rozwoju społeczeństwa tj. wolności, polegającej na prawie jednostki do samorealizacji, ale także na wolności od ubóstwa, od lęku, od niepewności we wszystkich dziedzinach życia; równości oznaczającej równe prawa i równe szanse dla każdego człowieka; solidarności rozumianej jako wzajemny, wspólny wysiłek w dążeniu do budowy lepszego życia w społeczeństwie oraz demokracji czyli korzystania z praw wyborczych, ale także do partycypowania w życiu socjalnym, ekonomicznym i politycznym kraju.

Cele Stowarzyszenia:

1. integracja polskich środowisk lewicowych oraz rozwijanie współpracy i kontaktów między nimi.
2. upowszechnianie polskiej patriotycznej myśli lewicowej.
3. aktywizacja społeczeństwa obywatelskiego.
4. działalność publiczna na rzecz poprawy warunków życia społeczności lokalnej oraz jej rozwoju.

5. docieranie do prawdy historycznej Polski i ujawnianie faktów z jej najnowszej historii.
6. Podejmowanie działań na rzecz zastąpienia neoliberalnego modelu funkcjonowania gospodarki Polski w system równości sektorów: państwowego, komunalnego, spółdzielczego i prywatnego.
7. podtrzymywania i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
8. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób i rodzin.
9. promowanie równych szans i praw każdego człowieka.
10. przeciwdziałanie wszelkim przejawom i formom dyskryminacji.
11. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, ekonomicznemu i politycznemu.
12. upowszechnianie i ochrona praw człowieka oraz swobód obywatelskich.
13. transparentność w życiu publicznym.
14. zachowanie świeckości państwa w przestrzeni publicznej.

§ 8

Cele określone w § 7 realizuje się poprzez:

1. organizowanie zjazdów, szkoleń, konferencji naukowych i spotkań środowisk lewicowych.
2. organizowanie seminariów, konferencji i manifestacji z udziałem środków masowego przekazu.

3. stworzenie forum wymiany poglądów pomiędzy różnymi nurtami lewicy w Polsce.
4. współpracę z instytucjami i organizacjami społecznymi i politycznymi.
5. współpracę z demokratycznie wybranymi władzami Państwowymi, samorządowymi i spółdzielczymi
6. wypowiadanie się w sprawach publicznych i wyrażanie stanowiska w zakresie projektowanych rozwiązań ustawowych związanych z celami Stowarzyszenia.
7. inicjowanie referendów i obywatelskich inicjatyw ustawodawczych w sprawach objętych celami Stowarzyszenia.
8. opracowywanie programów społecznych, gospodarczych i politycznych.
9. działalność edukacyjna i wydawnicza.
10. organizowanie różnych form pomocowych na rzecz osób nieporadnych, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej
11. pozyskiwanie środków na cele stowarzyszenia

§ 9

Stowarzyszenie nie może prowadzić działalności gospodarczej.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
3. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

§ 11

Członkostwo Stowarzyszenia dzieli się na:
1. zwyczajne
2. wspierające
3. honorowe

§ 12

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, niepozbawiona praw publicznych, uznająca cele Stowarzyszenia.
2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, niepozbawiona praw publicznych, oraz osoba prawna; zainteresowana realizacją celów Stowarzyszenia, po zadeklarowaniu na jego rzecz pomocy finansowej, rzeczowej lub intelektualnej.

§ 13

Członkostwo zwyczajne i wspierające nadawane jest uchwałą Zarządu, na podstawie pisemnej deklaracji zainteresowanego.

§ 14

1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój i zasługi dla Stowarzyszenia.
2. Członkostwo honorowe Stowarzyszenia nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

§ 15

Członek zwyczajny ma prawo do:

1. czynnego i biernego prawa wyborczego.
2. uczestniczenia z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Członków.
3. inspirowania działalności programowo – organizacyjnej Stowarzyszenia.
4. zgłaszania opinii i wniosków do władz Stowarzyszenia.
5. prawa zaskarżania uchwał władz Stowarzyszenia w sytuacjach przewidzianych w statucie.
6. otrzymywania informacji o działalności Stowarzyszenia i jego władz.
7. posiadania legitymacji, noszenia odznaki Stowarzyszenia.
8. korzystania z pomocy, rekomendacji i dorobku Stowarzyszenia.

§ 16

Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

1. aktywnego udziału w działalności Stowarzyszenia.
2. przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
3. regularnego opłacania składek członkowskich.
4. dbania o dobre imię i mienie Stowarzyszenia.

§ 17

1. Członek wspierający posiada prawa członka zwyczajnego, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz nie posiada głosu stanowiącego w Walnym Zebraniu Członków.
2. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania Statutu, uchwał i regulaminów władz Stowarzyszenia.

§ 18

1. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz nie posiada głosu stanowiącego w Walnym Zebraniu Członków.

2. Członek honorowy posiada obowiązki członka zwyczajnego, ale zwolniony jest z opłacania składek członkowskich i jakichkolwiek innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

§ 19

1. Członkostwo ustaje na skutek:
a) rezygnacji zgłoszonej Zarządowi na piśmie.
b) skreślenia z listy członków.
c) wykluczenia.
2. Skreślenie z listy członków następuje w razie:
a) Śmierci.
b) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych.
c) utraty osobowości prawnej przez osobę prawną.
d) pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu.
3. Wykluczenie członka ze Stowarzyszenia następuje w razie:
a) nieopłacania składek członkowskich przez okres jednego roku.
b) nieprzestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
4. Wykluczenie następuje na wniosek Sądu Koleżeńskiego.
5. Uchwałę o skreśleniu z listy członków albo o wykluczeniu podejmuje Zarząd.
6. Od uchwały o wykluczeniu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.
7. Od uchwały o skreśleniu odwołanie nie przysługuje.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§ 20

1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków
b) Zarząd
c) Komisja Rewizyjna
d) Sąd Koleżeński
2. Władze Stowarzyszenia podejmują uchwały.

§ 21

Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.

§ 22

1. Uchwały Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania. Uchwały są podejmowane w głosowaniu jawnym, może być uchwalone głosowanie tajne.
2. W sytuacji równego rozłożenia głosów podczas głosowania w Zarządzie, Komisji Rewizyjnej i Sądzie Koleżeńskim, decyduje głos prezesa albo odpowiednio przewodniczącego Komisji Rewizyjnej albo przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego.
3. Władze Stowarzyszenia zachowują swoje kompetencje do chwili ukonstytuowania się nowych władz.
4. W razie rezygnacji, skreślenia lub wykluczenia członka Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego, władze te mogą dokooptować nowego członka z tym, że liczba dokooptowanych członków nie może przekraczać jednej trzeciej ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.
5. Ustąpienie większej niż 1/3 członków władzy o których mowa w ust. 4 wymaga przeprowadzenia wyborów uzupełniających.
6. W razie ustąpienia z funkcji, rezygnacji, skreślenia z listy członków, wykluczenia ze Stowarzyszenia prezesa przeprowadza się wybory.

§ 23

1. Członkiem Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego.
2. Członek Zarządu nie może wchodzić w skład Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

Walne Zebranie Członków

§ 24

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający i honorowi

§ 25

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się raz w roku w okresie do 30 maja i jest zwoływane przez Zarząd. W przypadku nie zwołania go przez Zarząd w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim, zwołuje je Komisja Rewizyjna. § 25 ust. 4 stosuje się odpowiednio.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy albo na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków Stowarzyszenia.
4. O miejscu, terminie i porządku obrad Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków, na co najmniej 30 dni przed terminem zebrania. Powiadomienie dokonuje się pisemnie albo w drodze elektronicznej (poprzez e-mail).
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
6. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków powinno odbyć się najpóźniej w terminie 3 miesięcy od daty podjęcia uchwały lub zgłoszenia wniosku.
7. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu.

§ 26

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1. ustalenie kierunków działalności Stowarzyszenia
2. uchwalenie statutu i jego zmian, regulaminu obrad.
3. wybór prezesa i członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego
5. udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium ustępującemu Zarządowi.
6. podejmowanie uchwał w sprawie wysokości opłat wpisowych i składek członkowskich oraz ich zmiany, trybu ich uiszczania.
7. nadawanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia
8. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, Komisji Rewizyjnej.
9. podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego.
10. podejmowanie uchwał w sprawie wysokości kwoty zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia przez Zarząd.
11. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
12. podejmowanie innych uchwał w sprawach statutowych Stowarzyszenia niezastrzeżonych dla Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

§ 27

1. Uchwały Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania, chyba że Statut stanowi inaczej.

2. W przypadku braku quorum, po upływie godziny Walne Zebranie Członków przystępuje do obrad bez względu na liczbę obecnych członków, nie mniejszą jednak niż 1/5 członków uprawnionych do głosowania. W przypadku braku wystarczającej liczby osób uprawnionych do głosowania wskazanej w zdaniu poprzednim, Zarząd ponownie zwołuje Walne Zebranie Członków z zachowaniem zasad § 25 ust. 4.
3. Walne Zebranie Członków wybiera:
a) prezesa Zarządu, bezwzględną większością głosów w obecności 1/3 ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania, w głosowaniu tajnym.
b) 2 – 4 członków Zarządu, członków Komisji Rewizyjnej i członków Sądu Koleżeńskiego zwykłą większością głosów w obecności 1/3 ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania, w głosowaniu tajnym.

§ 28

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków i przyjętymi kierunkami działania oraz reprezentuje je na zewnątrz

§ 29

1. Zarząd składa się z 3-5 członków: prezesa, wiceprezesa, sekretarza oraz dwóch członków Zarządu.
2. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona wiceprezesa oraz sekretarza.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.
4. Uprawnienie zwołania posiedzenia Zarządu przysługuje prezesowi, wiceprezesowi lub 1 składu Zarządu.

5. W posiedzeniu Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym członkowie Komisji Rewizyjnej.
6. W wypadku skreślenia z listy członków prezesa, jego wykluczenia albo ustąpienia z funkcji, funkcję tę pełni wiceprezes aż do czasu wyboru nowego prezesa.

§ 30

Do zakresu działania Zarządu należy:

1. realizacja celów Stowarzyszenia.
2. kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia.
3. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków oraz składanie sprawozdań ze swojej działalności.
4. reprezentacja Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
5. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia.
6. podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i zbycia majątku ruchomego;
7. podejmowanie uchwał w sprawie zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia do kwoty określonej przez Walne Zebranie Członków.
8. zwoływanie Zwykłego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
9. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członków zwyczajnych i wspierających, skreślenia z listy członków i wykluczania członków ze Stowarzyszenia.
10. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
11. uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie.
12. powołanie Biura Stowarzyszenia, jego dyrektora spośród członków Stowarzyszenia i uchwalenie regulaminu jego działania.
13. zatrudnianie pracowników.
14. powołanie rzecznika prasowego.
15. nie rzadziej niż raz na kwartał informowanie członków na stronie internetowej Stowarzyszenia lub drogą mailową o swoich działaniach w imieniu i na rzecz Stowarzyszenia.

§ 31

Zarząd wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Stowarzyszenia, którym kieruje dyrektor.

§ 32

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym i odpowiada za swoją pracę przed Walnym Zebraniem Członków
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.
3. Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
4. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zebranie Członków.
5. W przypadku skreślenia z listy członków, wykluczenia albo ustąpienia z funkcji przewodniczącego, funkcję tę pełni wiceprzewodniczący aż do czasu wyboru nowego przewodniczącego.

§ 33

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia.
2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień.
3. przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków uwag i wniosków z przeprowadzonych kontroli.
4. Zwołanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd, w sytuacjach przez statut przewidzianych
5. składania na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
6. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§ 34

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu.
2. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków oraz Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się według potrzeby, ale nie rzadziej niż raz w roku.

Sąd Koleżeński

§ 35

1. Sąd Koleżeński jest organem powołanym do rozstrzygania kwestii spornych wynikłych na tle działalności Stowarzyszenia.
2. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków.
3. Sąd Koleżeński wybiera na swym pierwszym posiedzeniu Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza.
4. Sąd Koleżeński działa w oparciu o regulamin, uchwalony przez Zarząd.

§ 36

Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy:
1. rozpatrywanie spraw związanych z naruszeniem postanowień Statutu, uchwał i regulaminów przez członków Stowarzyszenia.
2. rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami Stowarzyszenia, wynikłych na tle działania Stowarzyszenia.
3. rozstrzyganie spraw dotyczących naruszenia dobrego imienia Stowarzyszenia.
4. kierowanie wniosków do Zarządu w sprawie wykluczenia członka Stowarzyszenia z listy członków.

§ 37

1. Sąd Koleżeński może wydawać oświadczenia dotyczące rozpatrzonych spraw.
2. Sąd Koleżeński może wymierzyć karę:
a) upomnienia
b) nagany
c) zawieszenia w prawach członka Stowarzyszenia na czas określony nie dłuższy niż 3 lata.
3. Sąd Koleżeński w przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień Statutu, uchwał lub regulaminów może skierować wniosek do Zarządu o wykluczenie członka ze Stowarzyszenia.

§ 38

1. Odwołanie od uchwały dotyczącej wymierzenia kary upomnienia, nagany, zawieszenia w prawa członka przysługuje do Walnego Zebrania Członków, w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.
2. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

Rozdział V
Majątek i fundusze

§ 39

Majątek Stowarzyszenia mogą stanowić nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 40

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
a) opłaty wpisowe.
b) składki członkowskie.
c) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej.
d) dotacje, subwencje.
2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

§ 41

1. Wszelkie oświadczenia woli skutkujące powstaniem zobowiązań finansowych lub zmianą majątku Stowarzyszenia dla swojej ważności wymagają podpisów trzech członków Zarządu, działających łącznie.
2. Dla ważności innych oświadczeń wymagany jest podpis prezesa lub wiceprezesa.

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 42

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiany przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Wniosek o zmianę statutu może złożyć:
a) Zarząd.
b) Komisja Rewizyjna.
c) 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
3. Wniosek o zmianę statutu przedkłada się na piśmie Zarządowi.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe

§ 43

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania.

§ 44

Statut został uchwalony na zebraniu założycielskim, które odbyło się w dniu 26.10.2013 r., uwzględnia poprawki przyjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków z dnia 28.11.2013 r.